PRZYKŁADOWE     SCENARIUSZE    LEKCJI    HISTORII

     Z  WYKORZYSTANIEM  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

 

 

       SCENARIUSZ  LEKCJI  HISTORII  W   KLASIE  IV

 

 

TEMAT  LEKCJI:   Rodzina  i  jej  historia.

 

CELE  LEKCJI:

·        uczeń  potrafi  wyjaśnić  związki  rodzinne  na  przykładzie  swojej  rodziny,

·        uczeń  zna  pojęcia:  ród,  genealogia,  herb,

·        uczeń  potrafi  posługiwać  się słownictwem poznanym  na  lekcjach  języka  angielskiego  do  tematu – FAMILY,

·        uczeń  samodzielnie narysuje  drzewo  genealogiczne  swojej  rodziny  i  podpisze  stopnie  pokrewieństwa  w  języku  angielskim.

 

METODY:  pogadanka,  praca  pod  kierunkiem.

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:

·        podręcznik,  zeszyt  ćwiczeń  do  kl.IV,

„Moja  historia”,

·        prace  wykonane  przez  uczniów  SP  nr 62

„Drzewo  genealogiczne  mojej  rodziny”.

 

 

                                   ETAPY   LEKCJI:

 

WPROWADZENIE:

1.     Czynności  organizacyjno –porządkowe.

2.     Zapoznanie  uczniów  z  pracami – „Drzewo  genealogiczne  mojej  rodziny”.

3.     Podanie  uczniom  celów  lekcji.

ROZWINIĘCIE:

1.     Utrwalenie  poznanego  na  lekcjach  języka  angielskiego  słownictwa  do  tematu – FAMILY,

(  ćwiczenia  językowe ).

                                  2.   Zapisanie  słownictwa  do  zeszytów  przedmiotowych.

                                  3.   Wyjaśnienie  znaczenia  słów:  ród,  genealogia,  herb.

                                 4.  Wykonanie  w  zeszytach  ćwiczeń – ćw.2 str.14.

 

REKAPITULACJA:

1. Wykonanie  drzewa  genealogicznego – rysunku    

     przedstawiającego  członków  rodziny – podpisy 

    w  języku  angielskim.

2.  Podsumowanie  pracy  uczniów.

 

 

                     ELEMENTY  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

 

SŁOWNICTWO:

·        family,

·        mother,

·        father,

·        sister,

·        brother,

·        uncle,

·        aunt,

·        cousin,

·        grandmother,

·        great – grandmother,

·        grandfather,

·        great – grandfather

 

 

 

PRZYKŁAD    GRAFICZNEGO  PRZEDSTAWIENIA  DRZEWA

GENEALOGICZNEGO  Z WYKORZYSTANIEM  SŁOWNICTWA

ANGIELSKIEGO

 

 

 

 

 

                    THIS  IS  ME      AND      MY  BROTHER ( TOM )

 

                                                  

 

 

 

 

                                                   

THIS  IS  MY  MOTHER                              THIS  IS  MY  FATHER

         (  KATE )                                                     (GEORGE)

 

                                                                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 

 

THIS  IS  GRANDMOTHER                              THIS  IS  GRANDMOTHER

          (  LUCY)                                                                (BETTY)

THIS  IS   GRANDFATHER                               THIS  IS  GRANDFATHER

          (TOM)                                                                     (ADAM)     

 

 

 

cd.  wykonują  uczniowie  korzystając  z  pomocy  nauczyciela,  ilustracji  zamieszczonych  w  podręczniku  i  przykładowych  prac  starszych  kolegów.                                                                                                           


 

SCENARIUSZ    LEKCJI    HISTORII    W    KLASIE  V

 

 

TEMAT: ŻYCIE  RODZINNE  GREKÓW  I  RZYMIAN.

 

 

CELE  LEKCJI:

·        uczeń  potrafi  wskazać  na  mapie  Ateny  i  Spartę,

·        uczeń  umie  wskazać  różnice  w  sposobie  wychowania  i  nauczania  w  Atenach  i  Sparcie,

·        uczeń  potrafi  opowiedzieć  o  nauczaniu  w  Rzymie,

·        uczeń  doskonali  umiejętność  pracy  z  mapą  ścienną,  uczeń  doskonali  umiejętność  posługiwania  się  językiem  angielskim.

 

 

METODY:  opis,  pogadanka,  poker  kryterialny.

 

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:

·        podręcznik  do  klasy  V – Człowiek  i  jego  cywilizacja – Poznaję  cię  historio!,

·        mapa  ścienna,

·        informacje – ciekawostki  z  życia  Greków  i  Rzymian  przygotowane  przez  uczniów  w  ramach  pracy  dodatkowej  pracy  domowej.

 

 

 

 

 

                                           ETAPY  LEKCJI:

 

WPROWADZENIE:

1.     Zapoznanie  uczniów  z  mapą  ścienną,  wskazanie  Aten,  Sparty,  Rzymu.

2.     Przedstawienie  uczniom  zagadnień  związanych  z  narodzinami  i  dzieciństwem  w  Grecji  i Rzymie.

3.     Prezentacja  prac  przygotowanych  przez  uczniów.

4.     Praca  w  grupach – podział  klasy  na  III  grupy:

I – Przygotowanie  w  oparciu  o  podręcznik  zagadnień  związanych  z  wykształceniem  w  Atenach,

II – zagadnienia  związane  z  wykształceniem  w  Sparcie,

III – zagadnienia  związane  z  wykształceniem  w  Rzymie.

                                 5.  Omówienie  powyższych  zagadnień.

                                 6.   Wprowadzenie  słownictwa  w  języku  angielskim.

7.       Zapisanie  słownictwa  do  zeszytów  przedmiotowych.

 

 

 

REKAPITULACJA:

1.  Ćwiczenia  utrwalające  poznane  słownictwo  w    

      języku  angielskim – poker  kryterialny.

2.        Zadanie  domowe – ćw. 2  str.  43 – podręcznik.

 

 

 

                      ELEMENTY  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

 

 

SŁOWNICTWO:

·        science,

·        school,

·        reading – instruction  in  reading,

·        writing,

·        sport,

·        calculator,

·        lawyer,

·        politician,

·        intellect,

·        state.

 

 

 

POKER  KRYTERIALNY      -     WYKSZTAŁCENIE  W  ATENACH

 

 

                           KRYTERIUM      PIERWSZORZĘDNE:

Parents                               Intellect                                      

 

Writing                                Reading                         Calculator

                           KRYTERIUM         DRUGORZĘDNE:

Sport                                                                                       Sing

                               Play  the  instrument

 

 

 

 

POKER  KRYTERIALNY  -     WYKSZTAŁCENIE  W  SPARCIE

 

 

 

 

                         KRYTERIUM             PIERWSZORZĘDNE:

 

State                                                                                            Sport

 

 

                          KRYTERIUM             DRUGORZĘDNE:

                                             Intellect

                         

 

 

 

 

 

 

 

        SCENARIUSZ     LEKCJI   HISTORII   W   KLASIE   VI

 

 

 

TEMAT:  Odkrycia  geograficzne.

 

 

CELE  LEKCJI:

·        uczeń  rozumie  przyczyny  podejmowania  przez  Europejczyków  dalekich  podróży,

·        uczeń  potrafi  wyjaśnić  wpływ  odkryć  na  zmiany  gospodarcze  w  Europie,

·        uczeń  umie  dokonać  podziału  skutków  odkryć  geograficznych  na  pozytywne  i  negatywne,

·        uczeń  doskonali  umiejętność  posługiwania  się  językiem  angielskim.

METODY:  pogadanka,  praca  z  mapą,  metoda  aktywizująca - „burza 

                    mózgów”,

 

 

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:

·        podręcznik  do  klasy  VI – Człowiek  i  jego  cywilizacja – Poznaję  cię  historio!,

·        mapa – Wielkie  odkrycia  geograficzne,

·        materiały  przygotowane  przez  nauczyciela  i  uczniów.

 

 

 

 

 

                               ETAPY  LEKCJI:

 

 

WPROWADZENIE:

1.     Czynności  organizacyjno – porządkowe.

2.     Zapoznanie  uczniów  z  tematem  lekcji,  głównymi  zagadnieniami  i  celami  lekcji.

3.     Zaprezentowanie  uczniom  w  formie  krótkiego  wykładu – Poglądy  ludzi  epoki  średniowiecza  nt. kształtu  ziemi.

 

ROZWINIĘCIE:

1.     Praca  uczniów  z  mapą  ścienną – przypomnienie  słownictwa  angielskiego – nazwy  kontynentów i  państw – wskazanie  ich  na  mapie.

2.     Podział  uczniów  na  zespoły:

Zespół I – na  podstawie  materiału  podręcznikowego  przygotować  prezentację  nt. Wyobraźcie  sobie,  że  jesteście  żeglarzami  żyjącymi  w  XV  wieku  w  Hiszpanii.  Planujecie  daleką  wyprawę  na  którą  musicie  przygotować  środki.  Przygotujcie  wystąpienie  przed  władcą.

Zespół  II – „Wcielenie  się” w  postacie  wielkich  podróżników  i  opracujcie  trasę  ich  podróż.

Zespół  III – Skutki  odkryć  geograficznych – forma  dowolna.

3.     Prezentacja  poszczególnych  zespołów.

4.     Wprowadzenie  słownictwa  angielskiego – ćwiczenia  językowe.

 

REKAPITULACJA:

1.     Zapisanie  słownictwa  w  zeszytach  przedmiotowych.

2.     Zapisanie  notatki  do  zeszytów  nt. Skutki  odkryć  geograficznych,

3.     Podsumowanie  pracy  uczniów – wystawienie  ocen.

 

 

 

 

                    ELEMENTY  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

 

 

SŁOWNICTWO:

·        Europe,

·        Asia,

·        Africa,

·        America,

·        Australia,

·        France,

·        Spain,

·        Portugal,

·        England,

·        seaman,

·        voyage,

·        discovery